Algemene voorwaarden

Ko-Tech Kozijntechniek
Edisonweg 16
3404 LC IJsselstein

Artikel 1.
Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden hierna de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Ko-Tech Kozijntechniek: de gebruiker van de algemene voorwaarden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 5143.6795
  Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2.
Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ko-Tech Kozijntechniek en een opdrachtgever waarop Ko-Tech Kozijntechniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ko-Tech Kozijntechniek, voor de uitvoering waarvan derde dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ko-Tech Kozijntechniek en klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.
Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Door Ko-Tech Kozijntechniek gemaakte offerte zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offerte zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Ko-Tech Kozijntechniek hanteert vaste uur tarieven waarbij te allen tijde minimaal en half uur per monteur berekend wordt, daarnaast worden er voorrijkosten gehanteerd. Voorrijkosten die berekend worden hangen af van de afstand bij afstanden groter dan 75 kilometer worden ook de reisuren doorbelast.
 5. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ko-Tech Kozijntechniek opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Ko-Tech Kozijntechniek haar aanbiedingen baseert.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ko-Tech Kozijntechniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ko-Tech Kozijntechniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offerte of publicaties van Ko-Tech Kozijntechniek binden Ko-Tech Kozijntechniek niet.
 10. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijk wijziging wordt gebracht in de technische en / of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Ko-Tech Kozijntechniek niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
 11. De door Ko-Tech Kozijntechniek aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Ko-Tech Kozijntechniek niet vermenigvuldigd noch aan derden ten inzage gegeven worden.
 12. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Ko-Tech Kozijntechniek terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Ko-Tech Kozijntechniek.

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod of de offerte van Ko-Tech Kozijntechniek heeft aanvaard.

Artikel 5.
Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ko-Tech Kozijntechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitkering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ko-Tech Kozijntechniek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6.
Verplichtingen van de klant

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ko-Tech Kozijntechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig een gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeide extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever is rekening te brengen.
 2. Indien de door klant aangeleverde gegevens onvolledig en / of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de door – of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede door de geschiktheid van de door- namens hem verstrekte materialen.
 3. De klant dient voor het volgende zorg te dragen:
  1. dat de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
  2. dat alle zich op he terrein bevindende hindernissen voor aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd;
  3. dat het terrein waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, bereikbaar is voor de transportmiddelen van Ko-Tech Kozijntechniek of de door haar ingeschakelde derde;
  4. dat de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
  5. elektriciteit en alle redelijke voorzieningen welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.
 4. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en / of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en / of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
 5. De klant is gehouden Ko-Tech Kozijntechniek onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. De klant stelt Ko-Tech Kozijntechniek in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 7. Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Ko-Tech Kozijntechniek de werkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeide extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Ko-Tech Kozijntechniek verschuldigd.
 8. De klant vrijwaart Ko-Tech Kozijntechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 9. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Ko-Tech Kozijntechniek niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of onregelmatig jegens Ko-Tech Kozijntechniek handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Ko-Tech Kozijntechniek daardoor lijdt.
 10. Opdrachtgever, eigenaar of huurder dient te allen tijde zelf alle screens, gordijnen, vitrages en andere zonweringen of obstakels waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd te verwijderen. Schade kan volgens artikel 16 niet op Ko-Tech Kozijn techniek worden verhaald

Artikel 7.
Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Ko-Tech Kozijntechniek zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.
 2. Eventuele meerkosten die voortvloeien uit het wijzigen van de overeenkomst worden aan de klant is rekening gebracht.

Artikel 8.
Oplevering

 1. De door Ko-Tech Kozijntechniek opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te
 2. In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Ko-Tech Kozijntechniek ligt en niet aan haar doen en / of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van de algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
 4. De klant wordt geacht direct na de (op)levering van een werk, tot inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Ko-Tech Kozijntechniek te melden. Eventuele schade dienen in beeld te worden gebracht en deze beelden dienen aan Ko-Tech Kozijntechniek ter beschikking te worden gesteld, bij voorkeur per email. De klant dient Ko-Tech Kozijntechniek de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 9.
Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
 2. Ko-Tech Kozijntechniek is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ko-Tech Kozijntechniek, dat in redelijkheid niet van Ko-Tech Kozijntechniek mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 10.
Materialen

 1. Ko-Tech Kozijntechniek zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van de materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
 2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11.
Annulering

 1. In het geval dat de klant een aan Ko-Tech Kozijntechniek gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Ko-Tech Kozijntechniek in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.
 2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering

Artikel 12.
Retour leveringen besteld materiaal

 1. Retour leveringen kunnen alleen in overleg met Ko-Tech Kozijntechniek, speciaal bestelde en op maat bestelde goederen kunnen nooit retour
 2. Materialen mogen alleen retour indien de originele verpakking onbeschadigd is.
 3. Verzendkosten worden nooit gecrediteerd
 4. Ko-Tech Kozijntechniek behoudt het recht om 20% kosten in rekening te brengen voor retour gestuurde goederen.
 5. Bij retourzendingen dient altijd de originele pakbon aanwezig te zijn

Artikel 13.
Betaling  

 1. De klant dient de van Ko-Tech Kozijntechniek ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
 2. Ko-Tech Kozijntechniek kan van de klant een aanbetaling verlangen. Indien de klant de aanbetaling niet tijdig voldoet, dan kan Ko-Tech Kozijntechniek de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald. Ko-Tech Kozijntechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door deze opschorting.
 3. Bij overschrijding van een betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van de betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van de invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,–. Bij de klant zijnde een consument wordt over de eerste € 2.500,– 15% aan incassokosten berekend, wordt over de volgende € 2.500,– 10% aan incassokosten berekend en wordt over de volgende € 5.000,– 5% aan incassokosten berekend met een minimum van € 40,–
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Ko-Tech Kozijntechniek op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 14.
Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Ko-Tech Kozijntechniek, totdat alle vorderingen die Ko-Tech Kozijntechniek op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
 2. Ko-Tech Kozijntechniek is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Ko-Tech Kozijntechniek te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / o gebouwen ter inspectie van de producten en / of uitoefening van de rechten van Ko-Tech Kozijntechniek.

Artikel 15.
Opschorting en ontbinding

 1. Ko-Tech Kozijntechniek is gerechtigd de uitvoering van een opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. Ko-Tech Kozijntechniek bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
  2. Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen een de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. Na het sluiten van de overeenkomst Ko-Tech Kozijntechniek ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Ko-Tech Kozijntechniek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of volledig nakomt.
 3. Voorts is Ko-Tech Kozijntechniek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welk van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Ko-Tech Kozijntechniek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet is staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of in geval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 16.
Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Ko-Tech Kozijntechniek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevold is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en / of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in het artikel 17 van de algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikte, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. Ko-Tech Kozijntechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ko-Tech Kozijntechniek is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.
 3. Ko-Tech Kozijntechniek is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Ko-Tech Kozijntechniek (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 4. In geen geval is Ko-Tech Kozijntechniek aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het door Ko-Tech Kozijntechniek (op)geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan het is aangeschaft.
 5. Bij glasbreuk bij bestaande kozijnen dient klant dit zelf te regelen met zijn eigen verzekering daar bij bestaande ruiten niet bekend is of er al een kleine schade aanwezig was waardoor verdere breuk is ontstaan.
 6. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Ko-Tech Kozijntechniek (op)geleverde, sluit Ko-Tech Kozijntechniek iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 7. Ko-Tech Kozijntechniek aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Ko-Tech Kozijntechniek in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 8. De klant is aansprakelijk voor verlies van en / of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die Ko-Tech Kozijntechniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
 9. Ko-Tech Kozijntechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en / of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Ko-Tech Kozijntechniek werkzaamheden verricht.
 10. Ko-Tech Kozijntechniek is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 11. Indien Ko-Tech Kozijntechniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ko-Tech Kozijntechniek beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Ko-Tech Kozijntechniek gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Ko-Tech Kozijntechniek beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Schade aan screens, rolluiken, gordijnen, vitrages en andere zonweringen kunnen nooit aan Ko-Tech Kozijntechniek worden doorbelast dit geldt eveneens voor andere obstakels die het op een juiste manier kunnen uitvoeren van de werkzaamheden verhinderen daar de klant deze zelf voor de werkzaamheden dient te verwijderen.
 13. Schade die door Ko-Tech Kozijntechniek wordt veroorzaakt voor het op verzoek van opdrachtgever, klant of huurder verwijderen van obstakels kan nooit worden doorbelast.
 14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Ko-Tech Kozijntechniek vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en / of bevoegdheden jegens Ko-Tech Kozijntechniek kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 17.
Overmacht

 1. Ko-Tech Kozijntechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: Extreme weersomstandigheden; stroomstoring; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmering door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Ko-Tech Kozijntechniek door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden; storingen en ongevallen in het bedrijf van Ko-Tech Kozijntechniek of van haar leverancier; het optreden van storingen daaraan; het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Ko-Tech Kozijntechniek.
 3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal de Ko-Tech Kozijntechniek niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van de levering en / of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en / of gewijzigd, te leveren en / of uit te voeren, zullen zowel Ko-Tech Kozijntechniek als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge van de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 18.
Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waardoor deze verstrekt is.

Artikel 19.
Intellectuele eigendom

 1. Ko-Tech Kozijntechniek behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
 2. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ko-Tech Kozijntechniek de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele de kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 20.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Ko-Tech Kozijntechniek en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Ko-Tech Kozijntechniek worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ko-Tech Kozijntechniek gevestigd is. Indien Ko-Tech Kozijntechniek een beroep doet op een artikel, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Malcare WordPress Security